Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Kulcs-Soft Nyrt. („Szolgáltató”), mint a www.bizxpert.hu honlapon elérhető BizXpert online számlázó szolgáltatás („BizXpert”) üzemeltetője, valamint a BizXpert szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek („Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 1. Szolgáltató adatai
  1. Szolgáltató neve: Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
   Szolgáltató székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
   Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-045531
   Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   Szolgáltató adószáma: 13812203-2-41
   Szolgáltató elérhetősége: +36 1 336 5300
 2. A BizXpert szolgáltatás
  1. A BizXpert célja a szamlazo.bizxpert.hu honlapon („Honlap”) igénybe vehető számlázási és ügyviteli szolgáltatás nyújtása, melynek keretében az Ügyfél a regisztrációt követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állíthat ki és egyéb ügyviteli feladatokat végezhet el online felületen keresztül.
  2. A díjmentes BizXpert szolgáltatás tartalmát és funkcióit a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a BizXpert szolgáltatás az Ügyfél valamennyi felhasználói igényét kielégíti.
  3. A Regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat a Szolgáltató határozatlan időtartamra, de legfeljebb az Ügyfél Regisztrációjának törléséig nyújtja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlapot, valamint a BizXpert szolgáltatás működését, tartalmát és funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, vagy a BizXpert szolgáltatást megszüntesse. A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá, hogy a BizXpert szolgáltatáshoz kapcsolódóan, díjfizetés ellenében igénybe vehető funkciókat és szolgáltatáscsomagokat tegyen elérhetővé.
  4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a BizXpert szolgáltatás bizonyos funkcióinak használatához (pl.: számla kibocsátása) a vállalkozása valós adatainak (cégnév; adószám; székhely) megadása is szükséges. A vállalkozás adatainak megadásakor az Ügyfél köteles nyilatkozni képviseleti jogosultságáról, az általa megadott adatok valódiságáról, valamint arról, hogy a BizXpert szolgáltatást adóalanyként veszi igénybe.
  5. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a BizXpert szolgáltatás keretében tárolt adatairól folyamatosan biztonsági mentéseket készít, illetve archiválja és tárolja azokat.
  6. Az Ügyfél a BizXpert szolgáltatás használatával, az általa megadott és kezelt valamennyi adat Szolgáltató által történő tárolásához, a Regisztráció teljes időtartamára kifejezetten hozzájárul.
  7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a BizXpert szolgáltatás üzemeltetéséhez az alábbi tárhelyszolgáltatót veszi igénybe:
   Tárhelyszolgáltató neve: Rackforest Kft.
   Tárhelyszolgáltató székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
   Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@rackforest.hu
 3. Regisztráció
  1. A BizXpert szolgáltatást bárki díjmentesen igénybe veheti, aki annak használatára a hatályos jogszabályok alapján kötelezett, vagy jogosult. Az Ügyfél kijelenti, hogy a BizXpert szolgáltatást kizárólag önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében veszi igénybe. A BizXpert szolgáltatás használatának feltétele a Honlapon történő regisztráció („Regisztráció”).
  2. Regisztrációra a Honlapon található „REGISZTRÁLOK” gombra történő kattintással van lehetőség. A Regisztráció során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:
   a. keresztnév
   b. e-mail cím
   c. jelszó
  3. A Regisztráció során nyilatkozni kell továbbá a jelen ÁSZF elfogadásáról. A Regisztráció elküldését követően a rendszer tájékoztató e-mailt küld, a számlázás azonnal megkezdhető. A tájékoztató e-mailben a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a BizXpert szolgáltatáshoz kapcsolódó felhasználói dokumentáció elérhetőségéről.
  4. Regisztrációt követően az Ügyfél a Regisztrációkor megadott e-mail címe és jelszava megadásával, valamint a „BELÉPEK” gombra történő kattintással éri el a BizXpert szolgáltatást.
  5. Az Ügyfél köteles a BizXpert szolgáltatáshoz használt jelszót és hozzáférési adatokat titokban tartani. Az Ügyfél köteles a jelszavát megváltoztatni, valamint a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben tudomást szerez arról, hogy az egy jogosulatlan harmadik személy számára megismerhetővé vagy hozzáférhetővé vált. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
  6. Regisztráció Facebook Connect útján: Azok az Ügyfelek, akik egyúttal a www.facebook.com alkalmazáson (a továbbiakban: facebook) is regisztráltak, jogosultak a facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a BizXpert szolgáltatást. Ebben az esetben a facebook gombra kattintva az Ügyfél összekapcsolja a facebook profilját a BizXpert szolgáltatással, amely azt is jelenti, hogy egyúttal a facebook felhasználási feltételei is érvényesek a BizXpert szolgáltatás használatára.
  7. Regisztráció Google fiók útján: Azok az Ügyfelek, akik Google felhasználói fiókkal rendelkeznek, a Google gombra kattintva összekapcsolják a Google profiljukat BizXpert szolgáltatással, amely azt is jelenti, hogy egyúttal a Google felhasználási feltételei is érvényesek a BizXpert szolgáltatás használatára.
 4. Regisztráció törlése
  1. Az Ügyfél a Regisztráció törlését a Regisztrációkor megadott e-mail címről, a Szolgáltató segitunk@bizxpert.hu e-mail címére küldött elektronikus levél útján kezdeményezheti. A Regisztráció törléséhez az Ügyfél köteles a Regisztrációkor megadott adatait, valamint vállalkozása adatait megadni. A kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolja a kérelmet és felhívja az Ügyfelet, hogy a Regisztráció törlésére vonatkozó igényét 3 munkanapon belül e-mail útján erősítse meg. Amennyiben az Ügyfél a Regisztráció törlésére vonatkozó igényét a fenti határidőben megerősíti, úgy a Szolgáltató a Regisztrációt további 3 munkanapon belül törli. A Regisztráció törléséről a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfelet.
  2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Regisztráció törlésével valamennyi adat (különösen, de nem kizárólagosan: felhasználói adatok; a BizXpert szolgáltatás használata során kiállított és rögzített számlák; ügyfelek adatai; termékek adatai; elkészített ajánlatok) végérvényesen és visszavonhatatlanul törlésre kerül.
  3. Az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy adatai mentéséről és tárolásáról a Regisztráció törlését megelőzően gondoskodjon.
  4. Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél BizXpert szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, vagy törölje a Regisztrációját, amennyiben megítélése szerint bármely más természetes vagy jogi személy jogával, nevével, e-mail címével, vagy más adatával visszaél, illetve a BizXpert szolgáltatás használata során a jelen ÁSZF, vagy a hatályos jogszabályok rendelkezéseit megsérti, vagy a BizXpert szolgáltatást más módon visszaélésszerűen használja.
  5. A Szolgáltató és a BizXpert szolgáltatás bejelentéshez szükséges adatai, a Regisztrációt követően, a „Névjegy” gombra történő kattintással érhetőek el.
 5. Felelősség
  1. A Honlapon található tartalmak és információk kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért és helyességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  2. Az Ügyfél a BizXpert szolgáltatást kizárólag saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltató teljes körűen és kifejezetten kizárja a felelősségét a Honlap, illetve a BizXpert szolgáltatás használatából esetlegesen eredő közvetlen és közvetett károk vonatkozásában (különösen, de nem kizárólagosan: elmaradt haszon, üzemi veszteség, adatvesztés). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a BizXpert szolgáltatás hibamentesen és folyamatosan megszakítások nélkül elérhető.
  3. A BizXpert szolgáltatás használatával kiállított számlák és dokumentumok helyességéért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik. Az Ügyfél a BizXpert szolgáltatás használata során minden esetben a hatályos jogszabályok szerint köteles eljárni, különös tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseire.
  4. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által a BizXpert szolgáltatás használata során tanúsított magatartásért, az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató köteles teljes mértékben együttműködni az eljáró hatóságokkal, az Ügyfél által esetlegesen elkövetett jogsértések vonatkozásában.
 6. Adatvédelem és adatkezelés
  1. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja Honlap látogatóinak, valamint Ügyfelek személyhez fűződő jogait. A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
  2. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ügyfél által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A Szolgáltató a BizXpert szolgáltatást Budapesten található minősített adatközpontban, dedikált szerverrendszeren üzemelteti, a szolgáltatás titkosított TLS protokollon keresztül érhető el.
  3. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
  4. A Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja az Ügyfeleknek a BizXpert szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatás nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve az Ügyfelekkel létrejött jogviszonyok bizonyítása.
  5. A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése által adott felhatalmazás alapján kerül sor. Az Ügyfél a hozzájárulást a Regisztráció során adatai önkéntes megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával adja meg.
  6. A Regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a Regisztrációval kezdődik és a Regisztráció törléséig tart. A Regisztráció során az Ügyfélnek kizárólag az alábbi személyes adatokat kell kötelezően megadni:
   a. keresztnév
   b. e-mail cím
  7. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a facebook, illetve a Google fiókkal történő regisztrációja során elfogadja a facebook, valamint a Google hatályos Privacy Policy-ját.
  8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Google felhasználói fiókkal történő regisztráció során a Szolgáltató az alábbi adatokat is kezeli:
   a. Google Client Id (a fiók azonosításhoz használjuk)
   b. User name (Felhasználó által létrehozott cégprofilba kerül bele)
   c. User e-mail (a fiók azonosításához használjuk és a Felhasználó által létrehozott a cégprofilba kerül bele)
  9. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
   Az Ügyfél tiltakozhat továbbá személyes adata kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Az e-mailen, vagy postai úton kért adathelyesbítésre és adattörlésre a kérés, vagy kifogás megérkezésétől számított 8 munkanapon belül válaszol a Szolgáltató adatkezelő.
   Az Ügyfél a fenti jogait az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.
  10. A Honlap és a BizXpert szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti az Ügyfél IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a Regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Ügyfél nem férhet hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan az Ügyfél eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az Ügyfél személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
   A Honlapon tett látogatások során a Szolgáltató egy vagy több sütit (cookie-t) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – küld a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
   a www.bizxpert.hu oldalon használt sütik:
   LeírásAdatkezelés jogalapjaKezelt adatkörÉrvényesség
   Munkamenet azonosítót tárolja2001. CVIII. törvény 13/A. §(3)laravel_sessionMunkamenet vége
   Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatóink a weboldalunkat2001. CVIII. törvény 13/A. §(3) • _ga
   • _gid
   • _gat
   • _gac

   Sütitől függően:

   • munkamenet végéig
   • 2 évig
   • 24 óráig
   • 1 percig
   • 90 napig
   Optimonk Munkamenet2001. CVIII. törvény 13/A. §(3)

   optiMonkClient

   OMActionByScore-Status

   OMActionByScore-AB-test

   Sütitől függően:

   • munkamenet végéig
   • 2 évig
   • 24 óráig
   • 1 percig
   • 90 napig

   a szamlazo.bizxpert.hu oldalon használt sütik:
   LeírásAdatkezelésjogalapjaKezelt adatkörÉrvényesség
   A honlap megfelelő működésének biztosítása2001. CVIII. törvény 13/A. §(3)bizxpert_sessionMunkamenet vége
   Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatóink a weboldalunkat2001. CVIII. törvény 13/A. §(3) • _ga
   • _gid
   • _gat
   • _gac

   Sütitől függően:


   • munkamenet végéig
   • 2 évig
   • 24 óráig
   • 1 percig
   • 90 napig
   A felhasználó automatikus bejelentkeztetését biztosítja2001. CVIII. törvény 13/A. §(3)bizxcookie • 30 nap
  11. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
   Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását a BizXpert szolgáltatás használatához kapcsolódó kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére. A Regisztrációval azonban az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott elektronikus levélcímekre a Szolgáltató hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket is küldjön.
  12. A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos panaszok esetén az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +361- 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: www.naih.hu) jogosult fordulni.
 7. Szerzői jogok
  1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlap felépítése, a Honlapon található valamennyi szöveges és grafikai tartalom, védjegy, valamint a BizXpert szolgáltatás alapjául szolgáló valamennyi szoftveres és egyéb megoldás vonatkozásában a Szolgáltató kizárólagos szerzői jogokkal rendelkezik.
  2. A fenti szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatóak, nem sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.
 8. Panaszügyintézés és jogérvényesítés
  1. Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével, valamint a BizXpert szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a panaszlada@kulcs-soft.hu e-mail címen terjesztheti elő. A Szolgáltató a kifogásokra 30 munkanapon belül elektronikus úton válaszol.
  2. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
  3. Az Ügyfél jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató és az Ügyfél jogvitáik esetére a magyar bíróságok joghatóságát, valamint hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
 9. ÁSZF módosítása
  1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Ügyfelek előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a BizXpert szolgáltatás első használatával válnak hatályossá az Ügyféllel szemben.
Érvényes: 2021. 03. 10.